Dijkdoorbraak bij de Rhenoysche sluis in 1729

De dijkdoorbraak ontstond omdat de Rhenoyse sluis het begaf bij hoogwater, zodoende spoelde de grond voor en na de dijk weg. Meestal werd de nieuwe dijk na het ontstaan van de wiel buiten om aangelegd. Voor de wiel om zou de nieuwe dijk een stuk korter kunnen worden, dus goedkoper. Het probleem was dat de nieuw aangelegde dijk over het grond gebied ging lopen van de Baronie van Acquoy. De toenmalige baron van Acquoy gaf hiervoor zijn toestemming.

Acquoy


Onderstaande tekst wordt in extenso weergegeven.

Rekeningen der Baronie van Acquoy den jare zeventien honderd en negen en twintig (1729) In houdende het ordinair als mede het extraordinair het gene in den voorschreven jare 1729 soo met den doorbraak van den Acquosen dijk aan Rhenoyse sluis als anders ten lasten der voorschreven Baronie van Acquoij in den voorschreven jare is voorgevallen als volgt.

Rekeninge bewijsen Reli qua (de rest van de) voor den Gadermeester Carel Swank als daar toe geauthoriseert sijnde van Haar Edele mogende de Heeren Raden en Rekenmeesters van sijn Coninklijke Majesteit van Groot Brittagne ?? memorie in dato den 27e April 1719 van het gene in den jare 1729 van het gene door de dijkgraaf en hoge Dijk Heemraden (en door de Buurmeesters) T: Jan de Lille, Hendrik Crijn, Jan Adriaanse Westerhout, Dominicus Rijken van Wijk soo tot hermakinge van den voorschreven doorgebroken dijk en aan de Reparatie van de Gemeenlandse molens cadens, dammen en sluijsen en meer diergelijke Gemeenlands lasten ofte werken ten besten oirbaar (belang) nut en profijt van voornoemde Gemeenland daar aan te kosten hebben geligt met guldens stuijvers en penningen naar advenant (naar verhouding). Gepresenteerd bij den rendant als in ’t hooft van desen aan den Edele Wel Edele Gestrenge Heer Drossaart Jan de Lille en aan den Wel Edele Heer Rentmeester Hendrik Crijn ter presentie van Schout, Schepenen en Buurmeesters op den Raadhuijse van Acquoy.

Den 16e Maij 1732 op den 11e Juni 1733 is den Gadermeester Carel Swanck op den Raad-huijse der Baronie van Acquoy Gecompareert ende heeft dese rekening ter zuijveringe gepre-senteert. In absentie van den Wel Edele Heer Jan de Lille Drossaert der Barronije van Acquoy dan de Wel Edele Heer Rentmeester Hendrik Clijn ter presentie van Schout, Schepenen en Buurmeesters der voornoemde Barronije Acquoy.

In rekening gebrachte kosten 1728 274-11-8

Opknappen hooglandse molen 024-11-0
Rijsenpalen etc. 012-4-0
Congwagens ? 012-0-0
Reparatie dijk aardewerk etc. 2500-0-0
Beslag dijk 500-0-0

Totaal 3323-6-8

Diverse rekeningen, zodat de totale kosten komen op 6057-5-14
685 mergen 5 en 3 quartier hond landt, op iedere mergen 4 gld. en 10 stuijvers komt te bedragen eene somma 3086 en 16 stuijvers en 4 penningen segge 3086-16-4

Acquoy


Floris Bos ?? voor tien voeder mest tot twee gulden dus 2-0-0
Nog komt den selven Floris Bos voor een ?? bij accoort tot 25 gld. dus 25-0-0

Acquoy


Jan Adriaanse Westerhout twee minhorde ? tot 1-2-0

Acquoy


Nog komt Jan Adriaanse Westerhout voor het sluijten en ontsluijten van den draaijboom aan de Sonsbrugh de somma van eene gld. en tien stuijvers dus 1-10-0

Acquoy


Acquoy A. F. Verstegen nov. 2015